каморка папыВлада
журнал Млад конструктор 1983-06 текст-4
Меню сайта

Поиск

Статистика

Друзья

· RSS 01.10.2020, 09:44

скачать журнал

<- предыдущая страница следующая ->

Практическа схемотехника

Рубриката води проф. Йордан БОЯНОВ

УНИВЕРСАЛЕН ПРОБНИК

Описаният пробник е едно полезно устройство във всяка радиолаборатория. С него може да се проверява годността на диоди, транзистори, кондензатори, да се проследяват електрически вериги.
Пробни кът се състои от мулти вибратор, изграден с два RS-тригера, като вторият от тях е включен, за да улесни започването на генерациите при включване на захранващото напрежение.
Периодът на генерацията е Т = 1,4. (R1 + R1'). С и при посочените на схемата стойности е около 1 s. Схемата не се нуждае от настройка и при изправни елементи заработва веднага. При дадени накъсо входове Х1 и Х2, диодите Д3 и Д4 започват периодически да мигат (при светването на Д3 изгасва Д4 и обратно), което е гаранция за работоспособността на пробника.
За да се провери годността на някакъв диод, той трябва да се свърже в т. Х1 и Х2. Ако той е из правен, ще мига само един от светодиодите, ако е пробил - ще мигат и двата, а ако е прекъснал - няма да мига никой от светодиодите. При включване на кондензатор между Х1 и Х2 той ще се пре зарежда периодически, в резултат на което двата светодиода ще мигат в зависимост от капацитета му.
Интегралната схема SN7400 може да се замени със съветската К155ЛА3.
Н.К.

ПАНОРАМЕН РЕГУЛАТОР

С помощта на предложената схема може да се изменя мястото на звукоизточника в общата звукова картина. Монофоничният сигнал от микрофона (в случая) през предусилвател постъпва в инвертиращите входове на два операционни усилвателя ОУ1 и ОУ2, съответно за левия и десния канал на един стереоусилвател. Ако плъзгачът на потенциометъра Р1 се намира в средно положение, то входният сигнал ще "присъствува" еднакво и в двата кана ла. Ако обаче той се премести нагоре или надолу (по схемата), входният сигнал ще се чува по-силно в левия или в десния канал. По този начин, вър*ейки потенциометъра, човешкият говор (например на дисководещия) или пък някой музикален инструмент ще може да си "променя" мястото - все едно се мести из помещението.
За операционни усилватели могат да се използват uА741 или др. подобни, а потенциометърът Р1 трябва да е линеен.
В.И.
Amaterske Radio, 3/82.

ТЕСТЕР ЗА ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ

С описания тестер (фиг. 1) може да се проверява усилването, стабилността, остатъчното входно напрежение и остатъчният входен ток на най-често използваните операционни усилватели, например uА709, 741, LM 301, 308 и други.
Светодиодът ще светне или ще мига при неизправност в проверявания ОУ: вътрешно късо, прекъсване, нестабилност, усилване по-малко от 60, остатъчно входно напрежение по-голямо от 25, остатъчен входен ток по-голям от 3.
Схемата на тестера съдържа генератор на правоъгълни сигнали, изграден с ОУ1. Сигналът от изхода на ОУ1 се подава как то към изпитвания ОУ, така и към ОУ2. Ако изпитваният ОУ е изправен, двата сигнала ще бъдат еднакви, а изходното напрежение на ОУ2 ще е нула и светодиодът няма да свети.
На фиг. 1 за изпитвания ОУ е показан кръгъл корпус с 8 крачета. Но ОУ се произвеждат и в правоъгълни корпуси с 14 и 8 крачета (DIL14 и DIL8). На фиг. 2 е показано съответно номерацията на изводите за всеки от тях. ОУ с 8 крачета се поставят в цокъл с 14 крачета, както е посочено на фиг. 2 с прекъсната линия. Диодите 1N914 могат да се заменят с 2Д5605 - 2Д5614, а светодиодът Д5-с VOA 13, АЛ 102Б, В.
Н.К.
По материали на сп. "Popular Electronics"

ГЕНЕРАТОР НА ТОК ЗА ФОТОТРАНЗИСТОР

Понякога фотоелементът (ФR, ФД или ФТ) при малко изменение на осветеността започва да работи в нежелана област от характеристиката. В този случай най-добре е да се използва генератор на ток, който да осигурява оптимален ток за фотоелемента.
Генераторът на ток в предложената схема е изграден с транзистор Т1. Фотоелементът се включва в точки А и Б. Токът от генератора Т1 осигурява в точки А и Б постоянно напрежение 5 V. Бавните изменения на светлината предизвикват промяна в изходното напрежение на ОУ1, а с това се изменя и токът през Т1, така че падът на напрежението в т. А и Б остава постоянен. Режимът на работа на ОУ1 се определя от елементите в обратната връзка (С2 — R4) и във входната му верига (С3 - R5).
В схемата е използван операционен усилвател от типа СА3140, който консумира около 2 mA. Импедансът на фотоелемента е от 300 Q (осветен) до няколкостотин мегаома (неосветен).
Е.С.
Amaterske Radio, 3/82.

ПИКОВ НИВО ИНДИКАТОР

Стрелковите уреди, използвани като нивоиндикатори, притежават винаги известна инертност, поради което не могат да регистрират кратки импулсни сигнали. Понякога тези краткотрайни сигнали са важни и е необходимо тяхното регистриране. Поради тази причина се използват нивоиндикатори със светодиоди.
Схемата на предложения нивоиндикатор е изградена с 4 операционни усилвателя. ОУ1 и ОУЗ работят като компаратори и техният праг на задействуване се нагласява независимо от захранващото напрежение на ОУ. Това е възможно, тъй като компараторите не обработват входното напрежение, а сравняват входните токове. Поради тази причина сравняваните напрежения могат да бъдат теоретически произволно големи, като при това входният ток на компаратора не трябва да надвишава 0,2 mA.
В схемата на предлагания нивоиндикатор диапазонът на сравняваните напрежения е от 0,5 до 70 V. Долната граница на прага е ограничена от особеностите на използваните операционни усилватели, а горната - от допустимата разсейвана мощност на R1 и R2.
След двата компаратора са включени моностабилни мултивибратори, изградени с ОУ2 и ОУ4. В техните изходи са включени светодиодите Д2 и Д4. Кратко трайните импулси, незабележими за човешкото око, се удължават достатъчно от моновибратора. И така, краткотрайните импулси се индикират като мигане на светодиодите. Ако нивото на входните импулси непрекъснато е по-високо от настроените като допустими максимални стойности, то светодиодите ще светят непрекъснато.
Е. С.
Amaterske Radio, 3/82.

МИКРОФОНЕН ПРЕД УСИЛВАТЕЛ

На фигурата е показана схемата на предусилвателя за динамичен микрофон, изграден с операционен усилвател uА739. Делите лят R1 и R4 поддържа в неинвертиращия вход напрежение, равно на половината от захранващото напрежение. Резисторът R3 и кон дензаторът С4 изграждат филтър, който премахва евентуални високочестотни трептения, индуктира ни в кабела на микрофона. Стойностите на R7 и С6 от веригата за честотна компенсация, са избрани така, че схемата да бъде стабилна при усилване 100 пъти.
Входният импеданс на усилвателя е 47 kQ и това осигурява добро отношение сигнал/шум за най-често срещаните динамични микрофони. Изходният импеданс е от порядъка на няколкостотин ома. Максималната амплитуда на изходното напрежение може да е с 1 V по-малко от използваното захранващо напрежение. Честотният обхват е от 20 до 20 000 Hz ( -3dB).
Ако филтърът R3С4 се изключи, горната граница може да достигне 80 kHz.
В. Б.
Amaterske Radio, 3/82.


АБ ФОТОГРАФИЯТА

5
Обработване на черно-белия филм

На пръв поглед обработката е сложна работа, но ако спазвате необходимите изисквания, можете да постигнете отлично качество. Най-голямо удоволствие за фотолюбителя е да види още същата вечер снимките, направени през деня.

КАКВО Е НЕОБХОДИМО?
Екипировката не е нито сложна, нито скъпа. Дори не е необходимо специално помещение. Веднъж зареден на тъмно, филмът се обработва при нормално осветление в банята, кухнята или друго помещение, където има течаща вода.
Дозата за проявяване (фиг. 1 и 2) е най-важното, което трябва да си купите от фотомагазина. Тя е светлонепроницаема кутия, в която се зарежда филмът. У нас се продават корекс-дози, в които филмът се навива заедно с пластмасова лента (фиг. 1). В Съветския съюз, Чехословакия и други страни се произвеждат по-съвършени модели, в които филмът се навива в спирала (фиг. 2). Срещат се и дози за проявяване на два и повече филма едновременно.
Във фотомагазините ще намерите термометър (с него ще измервате температури до 40°С с точност до 0,5°-1°С) и необходимите химикали - проявител и фиксаж. Подходящи за филмите, които се продават у нас, са немските химикали - проявителите А49 или R09 и фиксажът А300. Разбира се, могат да се използват и други марки.
Ще ви трябва също: ножица, градуиран еднолитров съд, фуния, две пластмасови бутилки, гумен маркуч, въженце и щипки за пране.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Химикалите се продават в прахообразно състояние или във вид на концентрирани разтвори. В упътването към всеки от тях подробно е описан начинът за приготвяне на работните разтвори. Някои проявители са за еднократна употреба (R09). След обработването на филма, разтворът се изхвърля. С други разтвори могат да се проявят няколко филма (А49), което е означено в инструкцията. Фиксажът също се използва многократно. Разтворът става негоден, когато придобие жълтокафяв цвят.
За трайността на разтворите е важен начинът, по който се съхраняват. Добре е проявителят и фиксажът да нямат контакт с въздуха, защото се окисляват. Използвайте пластмасови бутилки. Излейте в бутилката използвания разтвор, стиснете с ръка стените й така, че нивото на течността да достигне горния край на гърлото, и затворете капачката. Дозата се зарежда при абсолютна тъмнина, затова предварително проверете помещението. Достатъчно е да останете 4-5 минути вътре, за да свикнат очите ви с тъмнината. След това трябва старателно да уплътните всички забелязани пролуки.
Всяка доза е придружена с упътване за начина на зареждане. Целта е корекс-лентата или спиралата да осигурят разстояние между отделните навивки на филма. Изисква се малко сръчност. За да избегнете евентуални грешки, направете няколко репетиции. Заредете на светло някакъв ненужен (осветен) филм, след това повторете същото със затворени очи и проверете резултата.

ПРОЯВЯВАНЕ И ФИКСИРАНЕ
В инструкцията към проявителя са дадени времето за проявяване и оптималната температура на разтвора (обикновено 20°С). Студеният проявител проявява по-бавно и обратно, топлият - по-бързо. Обикновено инструкцията съдържа корекции на времето при евентуални отклонения в температурата. Ето един съвет, ако такава корекция липсва:
- отклонение с 1°С се компенсира с % от времето;
- отклонение с 2°С се компенсира с 25 % от времето;
- по-големи отклонения не се допускат.
След всеки пореден филм, проявителят (ако е за многократна употреба) се изтощава в определена степен. Необходима е още една корекция на времето, отбелязана също в инструкцията. Температурата на фиксажа се поддържа в доста широки граници - от 15° до 25°С. Времето за фиксиране е 10-15 min.
Разтворите се темперират (довеждат до желаната температура) най-лесно във водна баня. Като имате предвид стайната температура, преценете как ще се промени температурата на проявителя след наливането в дозата. В зависимост от това, темперирайте с 1-2°С повече или по-малко от оптималната температура.
С това приготовленията свършват. Налейте проявителя (фиг. 3) и засечете времето. По време на проявяването следете температурата и раздвижвайте дозата. В зависимост от типа й, това става, като я въртите или обръщате през интервал от половин минута. След изтичане на времето, излейте проявителя и изплакнете с вода. Следва фиксиране. Налейте разтвора и раздвижвайте през 1-2 min.

ИЗМИВАНЕ И СУШЕНЕ
Филмът вече не е чувствителен към светлината. Можете да отворите дозата и да погледнете края. Но само толкова! Когато е мокър, филмът лесно може да се повреди от драскотини, косъмчета И прах. Развиването и повторното навиване е ненужен риск. Налага се да почакате още 25-30 min, докато трае измиването. Свържете дозата и крана с гумен маркуч и пуснете немного силна струя вода.
Добре е да изсушите филма в помещението, където има възможно най-малко прах - банята например. На предварително опънато въже закачете с щипка единия край на филма, а другия край опънете с втора щипка. Филмът ще изсъхне за 2-4 часа в зависимост от влажността и температурата в помещението.

СЪХРАНЯВАНЕ НА ФИЛМИТЕ
След като филмът е абсолютно сух, трябва да се прибере възможно по-скоро. Много фотолюбители просто го навиват на руло. Този начин за съхранение е неправилен. Появяват се драскотини, които след това влошават качеството на снимките. Филмите се запазват най-добре в специални пликове - класьори. Произвеждат се в ТПК "Художествен амбалаж", направени са от пергамент, нагънат в корица от картон. Филмът се нарязва на парчета с дължина 5-6 кадъра и всяко парче се вкарва в отделен пергаментов ръкав. Върху корицата отбележете датата, темата на снимките и други данни. Така ще организирате домашната си фототека.
Ники ДАВИДОВ

Фиг. 1. Корекс-доза. Филмът и пластмасовата лента се навиват заедно върху ролката. Дозата се раздвижва, като се върти ролката
Фиг. 2. Спирална доза. По време на проявяване дозата се обръща, за да се раздвижва разтвора
Фиг. 3


В ПОМОЩ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ТНТМ

ПРОБИВАНЕ НА ГОЛЕМИ ОТВОРИ

1
За пробиване на отвори с малки диаметри в магазините се продават достатъчно и различни свредла. За отвори с големи диаметри обаче липсват инструменти. Предлагаме ви приспособление за пробиване на големи отвори, което може да се върти на ръка или с електрическа бормашина. За разлика от свредлата, предназначени само за един опре делен диаметър, тук ножът може да се настройва за изрязване на различни по големина отвори. С набор от подходящи ножове можете да режете дърво, пластмаса, ламарина, фаянс и стъкло. Като се направят някои малки преустройства, със същото приспособление може да се фрезова дърво и пластмаса.
Ножовете и всички детайли на приспособлението можете да изработите със стругче за метал "Хоби" и шмиргел.
Поради известна универсалност на приспособлението, предлагаме ви вариант, с който можете да правите повече операции. С него можете да пробивате отвори с диаметри между 53 и 103 mm. Не е трудно конструкцията да се опрости и видоизмени и за някои други случаи.
За да изработите приспособление то за пробиване на ламарина, са необходими следните детайли (фиг. 1 и 2): стебло 1, Ст45; ограничител 2, Ст45; винт 3, М4Х10 mm; втулка 4, Ст45; дръжка 5, бук; плоча 6, ламарина Ст3; винт 7, М8Х35mm, 2 бр.; щанга 8, ивична стомана Ст45; щанга 9, ивична стомана Ст45; шайба 10, Ст45; подложка 11, отпадъчна дървесина с приблизителни размери 160X160X30 mm; крачета 12, винт М8Х65 mm, 3 бр.; гайка 13, М8, 6 бр.; винт 14, М6Х20 mm, 3 бр.; нож 15, бързорезна стомана Р18.
Размерите на отделните детайли са дадени на фиг. 3.
Стеблото 1, ограничителят 2, винтовете 7 и шайбата 10 се изработват на струг. Колкото по-малка е хлабината между втулката 4 и опашката с диаметър 10 mm на стеблото 1, толкова по-добре ще работи приспособлението. Затова най-напред се изработва втулката 4, като отворът се калиброва по възможност най-точно. Пробива се със свредло O 9,5 mm, а после се райберова с райбер O 10 mm. По окончателния отвор на втулката 4 се стругова стеблото 1 така, че опашката му да влиза в отвора с незначителна стегнатост. Без да се сваля от струга, опашката на стеблото се шлифова с фина шкурка, намазана с грес.
Резбите М6 в стеблото 1 и три от отворите с диаметър O 8,5 mm в плочата 6 не са необходими за пробивните операции, а за фрезовата приставка, която ще опишем в друг брой на "Млад конструктор". Радиусът R измерете от центъра на патронника на бормашината до центъра на винта 12, с който се ограничава дълбочината на пробиване.
Каналът на щангата 9 (фиг. 3) се изпилява с пила. Няма да бъде от съществено значение, ако не се спазят точно посочените градуси на ъгъла. По-важно е каналът да бъде перпендикулярен спрямо надлъжната ос на щангата, а опашката на ножа 15 да ляга в него равномерно и по цялата си дължина. Това можете да контролирате, като намажете опашката на ножа с боя и я поставите в канала. Отпечатъкът от боята трябва да бъде равномерен. Ако изпилената повърхнина не е равна, издатините се отбелязват с боята. С шабър отнемете неравностите и отново направете проверката. Така можете да припасвате канала по инструмента, докато получите плътно прилягане. Освен това опашката на ножа не трябва да се издава повече от 6 mm над нескосената повърхнина на щангата.
След като изработите детайлите, можете да пристъпите към монтажа им. Втулката 4 и плочата 6 трябва да залепите с епоксидно лепило към дръжката 5. Усилете допълнително връзката с плочата с два винта за дърво 2,5X25 mm.
Ако не разполагате с бързорезна стомана, ножът 15 направете от старо свредло или изхабен метчик с диаметър 8 mm. Не забравяйте, че материалът, от който е направена опашката на инструмента, е мек и не е подходящ за режеща част на ножа. Режещите ръбове се оформят с шмиргел така, както е показано на фиг. 4.
След като монтирате приспособлението, затегнете ножа между щангите 8 и 9 с двата винта 14. Регулирайте дължината на щангите и затегнете третия винт 14 и винтовете 7. Проврете опашката на стеблото 1 през втулката 4, регулирайте височината на приспособлението с винто вете 12 и съответните гайки. Поставете ограничителя така, че да спре подаването на ножа точно когато се изреже цялата дебелина на ламарината Л (фиг. 2). Излизането на ножа от материала е критичен момент при рязане. Особено трябва да се внимава с нестабилните детайли. Кръгът, който отпада, в такива случаи е добре да дочулите с ръка.
Когато режете метал или фаянс, се налага още едно ограничение. Тъй като не разполагате с ножове от устойчиви на нагряване сплави, оборотите не бива да превишават 100 min-1, когато пробивате отвор с диаметър O 100 mm. В противен случай ножът ще загуби режещите си свойства. Ламарината Л, която пробивате, поставете върху подложката 11. В центъра на бъдещия отвор пробийте отвор с диаметър 6 mm така, че стеблото да премине през нея и цялата подложка. Така силите на рязане няма да отклоняват приспособлението в процеса на работа. Ножът ще отнема по-лесно стружките от ламарината, ако по обработваната повърхност капнете няколко капки борьол, машинно масло или газ.
Инж. Валентин ЯНАКИЕВ


В ПОМОЩ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ТНТМ

Как да заточим свредлото

След продължителна работа режещите ръбове на свредлото се износват. При заточването трябва да се спазят големините на някои точно определени ъгли на рязане. Те зависят от материала, който ще се обработва, и от диаметъра на свредлото. Ъгълът w е ъгъл на наклона на напречния режещ ръб. При всички случаи той трябва да бъде 55 градуса. С увеличаване на ъгъла при върха 2 ф, увеличаваме активната режеща страна, а това осигурява по-добро топлоотдаване и повишава здравината на свредлото. Но в същото време чувствително нараства въртящият момент в процеса на рязане, което е твърде неблагоприятно за свредла с малки диаметри. При пробиване на едрозърнест материал, избираме малки стойности на 2 ф, а при пробиване на твърди материали - по-високи стойности. В табличката са дадени някои препоръчителни стойности на ъгъл 2 ф в зависимост от обработвания материал.

Обработван материал
Ъгъл 2 ф, градуса
1 Мрамор 80°
2 Чугун 90°-100°
3 Въглеродна стомана 116°-120°
4 Титанова сплав 90°-120°
5 Алуминиева сплав 130°-140°

Задният ъгъл а приема стойности от 8 до 14 градуса за различните точки от режещия ръб. Най-голяма стойност ъгълът има в центъра на свредлото. Големите стойности се отнасят за свредла с малки диаметри, а малките - за свредла с големи диаметри.
Ъгъл Y заема също различни стойности — от 25° до 35°. Когато се спазят така определените ъгли на заточване, можем да очакваме стабилен работен режим на свредлото, минимум вибрации и шум.
Инж. Петър ИВАНОВ
Пещера


СПРАВОЧНИК «МЛАД КОНСТРУКТОР»

14
ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ
ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ

ДВОЙНИ ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ

Тип
Входно съпр. МQ
Входен офсет mV nA
Входен ток nA
дf MHz
Ксф dB
Захр.напреж. min V max
Усилване
Скорост на нарастване V/us
LM358 2 7 50 250 1 65 ±1,5 ±16 3.10-5 0,5
LM381 0,1 15 9 40 3,2.10-5
МС456 250 4 2 15 1 80 ±3 ±18 10-5 2,5
МС1458 1 6 200 500 1,1 70 ±3 ±22 10-5 0,5
NE5532 0,1 4 150 800 10 70 ±2,5 ±16 3.10-5 13
RC4558 5 6 200 500 3 70 ±2 ±18 10-5 1
TAA2761 0,2 6 300 1000 65 ±1,5 ±18 3.10-4 9
TL022C 1 5 80 250 0,8 60 ±1,5 ±18 10-4 0,5
TL062C 10-6 15 0,2 0,4 1 70 2.10-4 3,5
TL072C 10-6 10 0,05 0,2 3 70 10-5 13
TL082C 10-6 15 0,2 0,4 3 70 10-5 13
TL083C 10-6 15 0,2 0,4 3 70 10-5 13
TL287C 10-6 0,5 0,1 0,4 3 70 10-5 13
TL283 10-6 3 0,1 0,4 3 70 10-5 13
TL322 1 10 50 500 1 70 3.10-5 0,6
uA739 0,15 6 1000 2000 70 ±4 ±18 2.10-4 1
uA747 2 6 200 500 1 70 ±5 ±18 2.10-5 0,5
uА749С 0,15 1 50 300 90 ±4 ±18 2.10-4 2

ЧЕТВОРНИ ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ

Тип
Входно съпр. МQ
Входен офсет mV nA
Входен ток nА
Af MHz
Ксф dB
Захр. напрежение V min max
Усилване
Скорост на нарастване V/us
LM324 2 7 50 -250 1 65 ±1,5 ±15 10-5 0,5
LM348 2,5 6 50 200 1 70 ±1,5 ±18 2.10-5 0,5
LM349 2,5 6 50 500 4 70 ±1,5 ±18 2.10-5 2
LM3900 1 200 2,5 ±2,5 ±16 0,5
МС3403 1 10 50 -500 1 70 ±1,5 ±18 2.10-5 0,6
RC4136 5 6 200 500 3 70 ±2 ±18 3.10-5 1
TL044C 1 5 80 250 0,8 60 ±1,5 ±18 10-4 0,5
TL064C 10-6 15 0,2 0,4 1 70 25.10-3 3,5
TL074C 10-6 10 0,05 0,2 3 70 25.10-3 13
TL075C 10-6 10 0,05 0,2 3 70 25.10-3 13
TL084C 10-6 15 0,2 0,4 3 70 ±18 2.10-5 13
XR4212P 0,3 7,5 200 800 3 ±15 6.10-3 1,6


АДРЕСИ
на българските лични и колективни любителски радиостанции

Продължение
LZ 1 TW — 6300 Хасково, ул. Хризантема 18, Тилко Русев
LZ 1 ТХ — 6300 Хасково, ул. Белмекен 11 А, Христо Колев
LZ 1 TZ — 6300 Хасково, ул. Тракийска низина 7, Димитър Статев
LZ 1 UA — 1000 София, ул. 6-ти септември 26 В, Енчо Кърмаков
LZ 1 UB — 6000 Стара Загора, ул. Митьо Станев 144 А, Емилян Бъчваров
LZ 1 UF — 1000 София, Р. О. 187, Раделин Гайдарджиев
LZ 1 UG — 6000 Стара Загора, ул. Христина Морфова 22, Дешко Дешков
LZ 1 UM — 1303 София, ул. Цар Симеон 300, Цветан Златарев
LZ 1 UN — 1407 София, ул. Драгалевско шосе 198, Николай Джамбазов
LZ 1 UO — 1680 София, ул. Никола Каменов, бл. 254, вх. Г, Георги Терезов
LZ 1 UP — 4700 Смолян, бл. Извора 5, вх. Б, Петрана Щинкова
LZ 1 UR - 1000 София, P. O. Box 336, Константин Уручев
LZ 1 UU - 2000 Самоков, ул. Леон Крудов 14, Васил Янков
LZ 1 UV — 6235 с. Медово, окр. Старозагорски, Петър Петров
LZ 1 UW — 2700 Благоевград, ул. Чаталджа 7, Стоян Иванчев
LZ 1 UX — 1614 София, кв. Горна Баня, ул. Лилия 12, Георги Сендов
LZ 1 UZ — 6000 Стара Загора, ул. Подп. Кисяков 8, Петър Стоянов
LZ 1 VC — 6600 Кърджали, кв. Гледка, бл. Толстой 2, Димитър Димитров
LZ 1 VD — 6600 Кърджали, ул. Георги Димитров, бл. 53, вх. 2, Добри Щерев
LZ 1 VJ - 4000 Пловдив, ул. Райчо Попович 12, Димитър Андреев
LZ 1 VL — 6600 Кърджали, кв. Веселчани, бл. 6, Янко Богданов
LZ 1 VM — 6490 Марица, ул. Самуил 13, Михаил Запрянов
LZ 1 VN — 8800 Сливен, ул. Абланово 45, Стоян Кочев
LZ 1 VO — 6600 Кърджали, ул. Георги Димитров 74, вх. А, Богдан Богданов
LZ 1 VP — 1680 София, ж. к. Борово, бл. 5, вх. Б, Владислав Петров

III. Колективни радиостанции първа зона
LZ 1 КАА — 1202 София, Р. О. Box 1133. Районен радиоклуб
LZ 1 КАВ — 1000 София. Р. О. Воx 830. Централен радиоклуб
LZ 1 КАК — 8690 c. Зимница, окр. Ямболски, Радиоклуб
LZ 1 КАМ — 6300 Хасково, ул. Ленин 224, Пионерски дом
LZ 1 KAP — 4000 Пловдив, ул. Петко Войвода 22, Районен радиоклуб
LZ 1 KAU — 1618 София, ул. Пирин 13, Районен радиоклуб
LZ 1 KAZ — 4000 Пловдив, Електроапаратурен завод, Радиоклуб
LZ 1 KBD — 1000 София, Р. О. Box 138, Дворец на пионерите
LZ 1 KBG — 2140 Ботевград, ул. Стара планина 1, Общински радиоклуб
LZ 1 KBL — 2700 Благоевград, P. О. Box 18, Окръжен радиоклуб
LZ 1 КВМ — 2140 Ботевград, ул. Христо Гурбов 14, Радиоклуб
LZ 1 KBR — 2360 Брезник, ул. Борис Калев 3, Радиоклуб
LZ 1 KBZ — 8600 Ямбол, Р. О. Box 89, Окръжен радиоклуб
LZ 1 КСС — 4960 Рудозем, Р. О. Box 8, Общински радиоклуб
LZ 1 КСМ — 6490 Марица, ул. Георги Димитров 1, Радиоклуб
LZ 1 КСО — 6600 Кърджали, P. О. Box 80, Радиоклуб
LZ 1 КСР — 4300 Карлово, P. О. Box 25, Общински радиоклуб
LZ 1 KCR — 8970 Котел, ул. Иван Кирилов 6, Радиоклуб
LZ 1 KCZ — 4210 Стамболийски, ул. Д. Шанаданов 46, Радиоклуб
LZ 1 KDA — 6300 Хасково, Р. О. Box 70, Окръжен радиоклуб
LZ 1 KDB — 2040 Долна баня, Културен дом, Радиоклуб
LZ 1 KDE — 3110 с. Долно Езерово, окр. Бургаски. Радиоклуб
LZ 1 KDG — 6400 Димитровград, СМЕК „Марбас", Радиоклуб
LZ 1 KDK — 8500 Айтос, Пионерски дом, Радиоклуб
LZ 1 KDP — 1000 София, Р. О. Box 812, Студентски радиоклуб
LZ 1 KDW — 2300 Перник, P. О. Box 119, Окръжен радиоклуб
LZ 1 KDZ — 8800 Сливен, Р. О. Box 60, Окръжен радиоклуб
LZ 1 KEL — 2100 Елин Пелин, ДК3 „Изида", Радиоклуб
LZ 1 КЕО — 8700 Елхово, Р. О. Box 50, Общински радиоклуб
LZ 1 KER — 4850 Чепеларе, Р. О. Box 51, Общински радиоклуб
LZ 1 КЕТ — 2170 Етрополе, ул. Георги Димитров 6, Радиоклуб
LZ 1 KEZ — 8900 Нова Загора, ул. Д-р Иван Чомов 14, Общински радиоклуб
LZ 1 KFZ - 6000 Стара Загора, ТЕТ Г. С.Раковски, Радиоклуб
LZ 1 КGС — 2240 Годеч, Читалище, Радиоклуб
LZ 1 KGD — 2300 Перник, Р. О. Box 119, Радиоклуб
LZ 1 KGI — 8600 Ямбол, Окръжен пионерски дом, Радиоклуб
LZ 1 KGZ — 6000 Стара Загора, ул. Н. Николов 94, Радиоклуб
LZ 1 КНВ — 8500 Айтос, Р. О. Box 78, Общински радиоклуб
LZ 1 KHF — 1000 София, ИППД „Н. Пушкаров", Радиоклуб
(Следва)


<- предыдущая страница следующая ->


Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz