каморка папыВлада
журнал Млад конструктор 1983-06 текст-1
Меню сайта

Поиск

Статистика

Друзья

· RSS 19.08.2019, 01:00

скачать журнал

страница следующая ->

Млад конструктор
6'83
Практическа електроника и механика
Робототехника

МК
РОБОТИ И МАНИПУЛАТОРИ • • • ИНДИКАТОРИ НА СТЕРЕОБАЛАНСА • МОСТОВ НЧ УСИЛВАТЕЛ • • ЛЕТЯЩ АВИОМОДЕЛ • • • ПРОБИВАНЕ НА ГОЛЕМИ ОТВОРИ


XII НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА ТНТМ
НАГРАДИ НА СПИСАНИЕ «МЛАД КОНСТРУКТОР»

ПИОНЕРИ
ПЪРВА НАГРАДА
Колектив с ръководител Иван Георгиев от клуб "Млад бионик" при Окръжен пионерски дом - Враца за разработките "Биологична батерия КМБ-30" (вж. първа страница на корицата), "Комплект учебно-технически средства" (сн. 1 и 4) и "Електронен автомат "Здраве" (сн. 3).
ВТОРА НАГРАДА
Колектив с ръководител Симеон Владимиров от Астрономическа обсерватория в Благоевски район - София за "Демонстрационен модел на слънчевата система на базата на микрокомпютъра ИМКО-2" (сн. 2).
Колектив с ръководител Огнян Ангелов от ЦСМТ за "Модел-копие на съветската ракета-носител "Вертикал-1" (вж. кн. 3/83 г.).
ТРЕТА НАГРАДА
Колектив с ръководител Меглена Ангелова от ЦПД - София за "Ракетопланерен модел "Летяща чиния" (сн. 5).
Колектив с ръководител Иван Иванов от ОСМТ - Габрово за "Действуващ модел на кулокран с дистанционно управление" (сн. 6).

Снимки: Ст. Вълков


съдържание

• Робототехника - Роботи и манипулатори - к.т.н. инж.Пенчо Венков 3
• Индикатори на стереобаланса - инж. Кирил Мечков 6
• Нискочестотен усилвател в мостово свързване - А.С. 9
• Преобразувател на постоянно напрежение 6 V - 12 V - инж. Светослав Стефанов 10
• Магнитен запис и възпроизвеждане - Магнитни ленти и касетки - доц. к.т.н. инж. Славчо Маляков 11
• Радиоразпръскване на КВ - Обхват 41 метра. Обхват 49 метра. Й.Б. 14
• Капацитивно реле - инж. Владимир Бочев 15
• В помощ на кръжоците за начално техническо творчество - Летящ авиомодел "Кос" - Георги Богданов 16
• Практическа схемотехника - Универсален пробник; Тестер за операционни усилватели - Н.К.; Панорамен регулатор - В.И.; Генератор на ток за фототранзистор; Пиков нивоиндикатор - Е.С.; Микрофонен предусилвател - В.Б. 18
• АБ на фотографията - Обработване на черо-белия филм - Ники Давидов 21
• В помощ на клубовете за ТНТМ - Приспособление за пробиване на големи отвори инж. Валентин Янакиев 22
• В помощ на клубовете за ТНТМ - Как да заточим свредлото? - инж. Петър Иванов 24
• Справочник МК 25
• Адреси на българските любителски радиостанции 25
• За малките ученици - Помагало по краснопис - инж. Христо Диков 27
• Нови каучукови лепила - Иван Митев 27
• Опити. Демонстрации. Задачи - Модел на ядрената реакция - В.Д. 28
• В помощ на кръжоците за начално техническо творчество - Как да работим с фолио? - Минко Цветков 29
• Полезни съвети 30

ПРИЛОЖЕНИЯ:
I. Модел на камчийска къща (продължение от кн. 5/83 г.) - Екатерина Кателиева
IIа. Модел на партийната яхта "Иван Вазов" - Илия Тодоров

НА ПЪРВА СТРАНИЦА НА КОРИЦАТА: вляво - Разработки, отличени с първа награда на сп. "Млад конструктор" за пионери (долу) и средношколци (горе) - вж. стр. II и III на корицата; вдясно - Промишлени роботи с вакуумни хващачи (горе) и с механичен хващач (долу) - вж. стр. 3.


ДВАНАДЕСЕТИЯТ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД — ОПТИМИСТИЧНА РАВНОСМЕТКА НА ПОСТИЖЕНИЯТА

Дванадесетият национален преглед протече в годините на две забележителни за българския народ и българската младеж събития - XII конгрес на БКП и XIV конгрес на ДКМС. За учащата младеж XII преглед на ТНТМ има и други измерения - това е период на активно преустройство на образователното дело и разкриване на възможности за многостранно развитие и подготовка на младите хора за труд в условия на съвременното производство.
Тези ярки събития в живота на Партията, народа и младежта дадоха нов облик на заключителните инициативи на XII преглед. Те показаха още веднъж, че младите творци с ум и сърце претворяват предначертанията в дела, че са се устремили към овладяване на науката и техниката в името на мира и по-добрия живот на хората.
Нов момент в заключителните инициативи на XII преглед за пионерите и средношколците бе провеждането на всички републикански състезания, конференции, конкурси от двата комплекса "Знам и мога" и "Учи, труди се, твори" по време на Националната изложба в гр. Пловдив. Това позволи да се разкрие многостранната дейност на учениците в движението за техническо и научно творчество и техните постижения в прегледа.
В три палати в панаирния град бяха изложени над 800 средношкол ски и над 350 пионерски разработки, взели участие в научно-технически конкурс на XII преглед.
Тук бяха близо две хиляди пионери и средношколци, постигнали най-високи резултати в различни области на науката и техниката.
Кое направи особено впечатление от заключителните многообразни изяви на пионерите и комсомолците от училищата.
Трайният, задълбочен интерес към науката и техниката у пионерите и средношколците, достигнали до републиканския кръг на прегледа, е станал потребност и стимул за упорит, творчески труд. И резултатите са забележителни. В състезанията, конкурсите, конференциите и на защитите на разработките участниците показаха солидни знания по фундаменталните дисциплини - математика, физика, химия, специални познания и творчество в стратегическите направления на научно-техническия прогрес - електроника и електронизация, автоматика, програмиране, хидро- и пневмозадвижване. Учениците сериозно навлизат в проблемите на роботиката и роботизацията на народното стопанство. Направени са успешни опити в микропроцесорната техника.
Всички тези познания и подготовка за творчески труд са далеч над учебното, програмно съдържание. Те са получени в кръжоците, школите, творческите колективи. Подготовката на пионерите и средношколците във формите за техническо и научно творчество и през XII преглед по безспорен път утвърждава движението като школа за творчество, школа за духовно израстване, школа за комунизъм.
Задълбочава се работата на училищните клубове за ТНТМ с трудовите колективи и клубове на трудовата младеж. По-голяма част от разработените теми са или съвместни, или решават проблеми на производството. Развитието на техническото и научно творчество отново потвърждава своята изпреварваща роля в преустройството на образователното дело за свързване на подготовката на учениците с проблемите на производството, икономическото развитие на районите и страната и необходимостта от кадри за народното стопанство. Този процес на преустройство на извънкласната и извънучилищна дейност, започнал след III и IV преглед на ТНТМ, сега има сериозни постижения.
В изложбената палата "Деца, чавдарчета, пионери" разработките разкриваха многообразните творчески интереси на децата от най-ранна възраст. С еднолистов материал, със строителни и металически конструктори децата от детските градини и учениците от I до III клас бяха пресъздали безброй творчески идеи - транспортни средства (автомобили, самолети, лодки), жилищни, промишлени и селскостопански сгради, герои на приказки и много други.
Пионерските разработки имат по-сериозни решения в почти всички области на учебния процес, промишлеността, строителството, транспорта, съобщенията. Богата и разнообразна е изследователската работа, свързана с 1300-годиш-нината от основаването на българската държава, с проблеми на Космоса, с опазване и възстановяване на околната среда.
Палатата "Деца, чавдарчета, пионери" безспорно може да се нарече стартова площадка на движението за ТНТМ. В сравнение с минали изложби сега бяха застъпени всички направления, посочени в указанието за XII преглед.
Електротехниката и радиоелектрониката са представени като основа на автоматизацията на учебния процес и производствената дейност.
Новото в представените учебнотехнически средства от пионерите е по-задълбоченото навлизане в учебния процес. В миналите прегледи се показваха предимно екзаменатори. Сега беше увеличен броят на разработките, с които се онагледяват отделни теми, възли и цели системи в урочната дейност. Такива са разработките "Комплект уреди по математика за среден курс" на клуба при 20-то основно училище в гр. Русе, "Падежите в руски език" на пионери от гр. Кърджали, "Радиоуправляем действуващ модел на радиорелейна телевизионна станция" на районния пионерски дом в гр. Троян, "Демонстрационен модел на слънчевата система на базата на микро ЕИМ - ИМКО-2", разработка на пионери от кръжоци на астрономическата обсерватория - Благоевски район, София и др. Радостен факт е появата на няколко комплекта в помощ на обучението в урочната и извънкласната работа. "Малка универсална подвижна работилница" на кръжочници при ОСМТ
Пазарджик, "Конструктор за реша ване на химически аналитични задачи "Аналитик" на ОСМТ - Русе, "Комплект пакетиран автомобил "Жук А15М" "Ракетомоделен набор", "Набор за химическо оцветяване на металите" на ОСМТ - Толбухин, "Железопътен конструктор "Стрела" на ОСМТ - Кюстендил.
Тези разработки на пионерите разкриват потенциалните възможности на движението за техническо и научно творчество за решаване на един много сериозен проблем, свързан с материалното осигуряване. Сега стои въпросът за внедряването на тези разработки в производството.
Обогатена е тематиката на пионерското творчество по радиоелектроника, електротехника, машиностроене, дървообработване, строителство. С успех се развива транспортната техника, появиха се разработки на малки действуващи автомобили, моделизмите са представени сравнително добре.
Пионерските разработки се отличават с обществено-полезна насоченост към важни проблеми, свързани с автоматизирането на производството, с енергетиката, с опазване на околната среда и др. Този извод може да се подкрепи от експонатите, получили високо отличие - златна значка "За постижения в пионерското техническо творчество". Такива са "Универсален стабилизиран захранващ блок" и "Система за автоматизиране на линии за пълнене на метални и стъклени опаковки в консервен комбинат "Иван Милов" - Сливен, на пионери от ОСМТ - Сливен; "Автоматизиран железопътен макет" на пионери от клуба за ТНТМ при 127 училище в София, "Макет на слънчево-вятърна електростанция" на пионери от ОСМТ - Габрово и др.
Тук биха могли да се изреждат и още много теми, решени от пионерите, наградени и ненаградени, но с високи достойнства. Най-съществено от всичко е интересът, разпаленият дух за търсене и творчество, за което заслуга има и сп. "Млад конструктор". При защита на разработките все по-често се срещаха пионери, които заявяваха, че идеята е взета от списанието, че е ползвана схема, която е подобрена и т.н.
Средношколската експозиция, разположена в две палати, беше една от най-богатите в заключителния етап. На базата на задълбочена подготовка по математика, физика, химия, на широка политехническа култура, средношколците с професионално майсторство защитават широкопрофилната специална и производствена подготовка, започнала в учебния процес и намерила творческа изява в кръжоците, школите и творческите колективи. В тематично отношение убедително се налагат разработките, свързани с повишаване на ефективността и качеството на общественото производство при намаляване на енергийността, материалоемкостта, фондоемкостта и трудоемкостта на продукцията.
Средношколците са навлезли задълбочено в радиоелектрониката, автоматиката, енергетиката, транспорта, химията и химическата промишленост. Направени са успешни опити в микропроцесорната техника.
В научно-техническия конкурс добре се представят кръжочниците на ОСМТ, техникумите и ЕСПУ. В сравнение с предшествуващите прегледи клубовете за ТНТМ са изживели допусканата слабост - дребнотемието. Разбира се, в това отношение има още какво да се желае. Положителни тенденции се забелязват в развитието на техническото творчество в ЕСПУ. На този преглед те се представят много по-добре, в сравнение с миналото. По-слабо и на по-ниско ниво е изявата на средношколците от СПТУ, което е тревожно. След като от няколко години обучението в тези училища се провежда по нови програми, които доведоха до положителни резултати в задължителния учебен процес, изоставането на извънкласната и извънучилищната дейност по техническо и научно творчество е неоправдано. Необходимо е да се направи задълбочен анализ на това състояние и да се набележат мерки за преодоляване на изоставането.
Средношколските научно-технически конференции показаха творческа зрелост. Задълбочена изследователска работа, приложение на теоретическите знания в практиката - такава оценка получиха повечето от представените реферати в републиканския кръг. Научно-техническите конференции по електроника и електронизация и по икономика се отличаваха с актуалност и приложимост и убедително се наложиха заедно с отдавна утвърдилите се конференции по математика, физика и химия. И двете теми, класирани на първо място на тези конференции, са внедрени в практиката. Налага се в бъдеще да се въведе отделна конференция по информатика.
Незадоволително е участието на учениците в приложното направление по физика. Заслужава да се обсъди и къде да се защитават приложните разработки по физика и химия - на конференциите или в научно-техническия конкурс. Следва да се отбележи също, че заедно с експонатите в средношколските палати бяха представени немалък брой теоретически разработки. При наличието на богато разнообразие от форми за изява на средношколската младеж в прегледите, необходимо е да се диференцира още по-точно представянето на разработените теми.
С неотслабващо внимание пионерите и средношколците участвуват в конкурса "Малък интеркосмос" и "Интеркосмос". По време на заключителните инициативи на XII преглед първенците защитаваха своите идеи, рисунки, уреди и устройства, срещнаха се с първия български космонавт, със съветски и наши специалисти, постигнали високи успехи в проучването на Космоса за мирни цели. Резултатите на участниците в конкурса получиха заслужена оценка, а две от разработките - "Адаптер и захранващ блок за КИА" на ОСМТ - Стара Загора, и "Документация и макет на съветската ракета - носител "Вертикал 1" на ЦСМТ - София, бяха удостоени със златна значка.
Независимо от тези успехи, в сравнение с миналия преглед се забелязва намаляване на участниците в конкурса "Малък интеркосмос" и "Интеркосмос". В това направление са необходими по-специални грижи и помощ за младите творци.
Добре се развива участието на пионерите и средношколците в конкурса на тема "България - земя вечна и свята". В сравнение с миналия преглед тематиката е обогатена във всички направления на конкурса - изследователска дейност в архитектурата, развитието на науката и техниката по българските земи, изработване на макети на паметници на културата. В експозицията на пионерите бяха изложени множество експонати, изработени с познаване и вещина. Архитектурните паметници "Макет на Каблешковата къща" на ЦСМТ - София, и "Макет на комплекса "Свещаровата къща" на ОСМТ - Търговище, са истински шедьоври на ученическото архитектурно макетиране.
Като правим равносметка на постигнатите резултати, не можем да отминем хубавите традиции в строителството и архитектурното проектиране и моделиране, свързани с актуални въпроси. Отлично се проявиха средношколците от ОСМТ - Стара Загора, които са разработили проект и макет за реконструкция на сградата на станцията, който се осъществява, учениците от 44-то основно училище - София, с "Апаратура за строителни лаборатории" и др. Заслужава да обърнем внимание, че ученическото техническо творчество, независимо от постигнатите резултати, изостава от съвременните проблеми на строителството.
XII национален преглед и заключителните инициативи още веднъж ярко потвърдиха сложния и динамичен процес на взаимодействие и взаимно обогатяване на урочната и извънкласна работа. В извънкласните форми по техническо и научно творчество учениците постигат значителна подготовка, разработват теми, което подпомага активизирането на учебната дейност.
При защитите на експонатите и рефератите се установиха и някои пропуски. Водени от големия стремеж да разработят дадени устройства или теми, авторите се запознават с обширна научно-техническа информация, използват съвременни средства за работа. Всичко това е много добре, но в същото време се оказва, че не се познават основни въпроси от задължителните програми по математика, физика, химия и други учебни дисциплини. Наложително е интересът към извънкласната дейност да се пренася към задължителната учебна работа и обратно. Това взаимодействие осигурява многостранно развитие на личността на всеки участник в движението за ТНТМ и подготовката му за социална реализация.
Заключителните инициативи на XII национален преглед на ТНТМ дадоха възможност резултатите на техническото и научното творчество на младежта да станат достояние на изтъкнати наши специалисти, учени и изобретатели, на широк кръг от нашата общественост. По традиция резултатите от Прегледа обстойно бяха проучени и оценени от ПБ на ЦК на БКП и лично от другаря Тодор Живков.
Препоръките на партийното ръководство винаги са били могъщ стимул за разгръщане на движението за техническо и научно творчество на младежта.
Насоките и указанията, дадени от другаря Тодор Живков на XII национална изложба са нов стимул за още по-големи успехи през XIII преглед, за още по-всеотдайна творческа работа на участниците и деятелите в това високо благородно патриотично дело.
З.у. к.п.н. Гана МИЛЧЕВА


страница следующая ->


Copyright MyCorp © 2019
Конструктор сайтов - uCoz