каморка папыВлада
Оглавление журнала Нива за 1905 год текст-4
Меню сайта

Поиск

Статистика

Друзья

· RSS 21.07.2019, 05:09

скачать журнал

<- предыдущая страница следующая ->

XIII. ПОРТРЕТЫ И БІОГРАФІИ.


Абдурахманъ-Курбановъ, хорунж ... 299
Авдѣевъ, А. И., кап. ... 376
Авеланъ, Ф. К., вице-адм. ... 13
Аверкіевъ, Д. В. ... 180
Аверьяновъ, В. И., кап. ... 919
Аверьяновъ, И. К., подполк. ... 919
Агеповъ, В. Я., пор. ... 472
Адамовичъ, С. В., шт.-кап. ... 376
Адариди, А. К., подполк. ... 376
Адикаевскій, В. С. ... 800
Аксаковъ, Е. И., подпор. ... 236
Актовъ, пор. ... 496
Александровъ, Е. А., ш.-к. ... 316
Александровъ, П., подпор. ... 356
Александръ, А. А., пор. ... 92
Александръ Михаил., в. кн. ... 13
Алексѣевъ, В. К., подпор. ... 902
Алексѣевъ, Д. Н., пор. ... 656
Алексѣевъ. Н. Н., мичм. ... 236
Алексѣевъ, П. А., пор. ... 316
Алексѣевъ, С. А., шт.-кап. ... 19
Алексѣй Александр., в. кн. ... 13
Алексѣй Николаевичъ, Наслѣдн. Цесар. и в. кн. ... 118
Алхазовъ, Г. ... 756
Альбрехтъ, А. П. ... 199
Альмедингенъ, А., подпор. ... 756
Амбросовъ, Ф. З., пор. ... 756
Амилахвари, И. Г., ген.-ад. ... 868
Амираговъ, М. С., подпор. ... 656
Андерсенъ, Г. X. ... 259
Андреевъ, Б. В., полк. ... 756
Андреевъ-Богатенко, пор. ... 92
Андреевъ, Г. П., пор. ... 92
Андржеевскій, кап. 2 р. ... 578
Антоновъ, Г. А., подпор. ... 656
Анфиловъ, Б. I., подпор. ... 299
Арешевъ, С. А., подпор. ... 299
Арсеньевъ, К. К. ... 984
Артемьевъ, З. Н., кап. ... 456
Артюковъ, А. Ф., кап. ... 472
Бабуринъ, П. Н., подпор. ... 395
Бабуринъ, Ѳ. Н., пор. ... 967
Бадовскій, Н. М., кап. ... 19
Баженовъ, Н. Н. ... 984
Байковъ, А. И., кап. ... 496
Бакгофъ, Э. Г. ... 680
Балашовъ, егерм. ... 91
Балинъ, Н. М., шт.-кап. ... 416
Барабановъ, И. И., подпор. ... 19
Барабашъ, пор. ... 967
Барчукъ, И. ... 179
Басанько, В. Д., подпор. ... 299
Барнабовъ, Г., свящ. ... 852
Бартошевичъ, П. А., прап. ... 299
Барышевъ, кап. ... 416
Баскинъ, В. С. ... 1000
Батьяновъ, М. И., ген.-инф. ... 237
Баумертъ, А. Ф., кап. ... 316
Бахметьевъ, кап. 2-го р. ... 416
Бачевскій, В., вольноопр. ... 19
Безклубенко, А. А., пор. ... 216
Бейеръ, проф. ... 983
Бельгардъ, А. В. ... 220
Бережный, А. И. ... 416
Берсеневъ, П. И., подполк. ... 356
Бертенсонъ, Б. А. ... 756
Бершадскій, мичм. ... 236
Беръ I, кап. 1-го р. ... 420
Бирилевъ, А. А. вице-адм. ... 399, 576
Бирюлькина, Е. X. ... 852
Блезе, А. Ф., подполк. ... 356
Блинниковъ, В. В., з.-пр. ... 496
Блѣдновъ, А. Н., подпор. ... 216
Бо, Г. А., подпор. ... 656
Бобровскій, П. О., ген.-инф. ... 210
Богдановскiй, С. А., кап. ... 375
Богдановъ, Н. А., кап. ... 356
Бонецкій, С. I., кап. ... 236
Боровиковскій, А. Л. ... 999
Боргманъ, И. И. ... 778
Бринкъ, А. К., подполк. ... 456
Бровковичъ, П. П., шт.-кап. ... 395
Броерскій, И. Ю., кап. ... 376
Брокгаузъ, А. ... 920
Брокгаузъ, Ф. А. ... 920
Бронскій, Е. М. подпор. ... 356
Броунъ, Э., импер. кор. ... 190
Буевичъ, О. О., кап. ... 472
Бугро, В. ... 697
Булыгинъ, А. Г. ... 79
Бунинъ, А. Н., полк. ... 236
Бутузовъ, подполк. ... 416
Бухвостовъ, кап. 1-го р. ... 420
Бѣлелюбскій, Н. А. проф. ... 871
Бѣлобородовъ, подпор. ... 656
Вагель, И. Г., кап. ... 386
Вадецкій, В. К., шт.-кап. ... 756
Вакуленко, Е. Л., подпор. ... 216
Вакулинъ, Н. Ф., подпор. ... 496
Валуевъ, Н. М., пор. ... 496
Варналли, Ѳ. Ѳ., кап. ... 496
Вахтинъ, Б. В., мич. ... 599
Ващенко-Захарченко, кап. ... 98
Вейнбергъ, П. И. ... 140
Верещагинъ, А. Ф., ш.-к. ... 316
Вернъ, Ж. ... 274
Веселаго, П. Г., лейт. ... 456
Вильгельмъ П. ... 609
Вильгельмъ, герм. н. пр. ... 460
Виноградовъ, И. А., полк. ... 92
Витте, Л. Э., шт.-кап. ... 92
Витте, С. Ю. ... 13, 580, 657, 658, 777
Вишневскій, П. И., пор. ... 520
Владимировъ, А. В., пор. ... 456
Владиміръ Александр., в. кн. ... 13
Власовъ, А. В., подпор. ... 496
Власовъ, Б. В., подпор. ... 356
Водинскій, В. И., подпор. ... 216
Волковъ, В. В., шт.-кап. ... 964
Волковъ, Е. Н., ген.-м. ... 79
Волковъ, Н. В., шт.-кап. ... 416
Волконскій, М. С, кн. ... 769
Вороновъ, А. А. ... 779
Воронцовъ-Дашковъ, И. И. ... 200
Воротниковъ, К., подпор. ... 967
Воскресенскій, подпор. ... 376
Вярьвильскій, Б. В., прап. ... 456
Вяськовскій, И. Э., пор. ... 299
Гааконъ VII, кор. норв. ... 903
Гагаринъ, А. Г. ... 832
Гайдебуровъ, В. П. ... 756
Галькевичъ, К. В. ... 395
Гашкевичъ, Л. Я., шт.-кап. ... 540
Гашкевичъ, Н. Я., пор. ... 540
Генкель, В. Е. ... 260
Геннингъ,-фонъ, О. А., плк. ... 316
Геппенъ, С. Ѳ., кап. ... 756
Герардъ, Н. Н. ... 13, 769, 918
Германъ, З. С. ... 968
Гертель, В. А., подпор. ... 19
Гиляровскій, И. И., лейт. ... 599
Гинтылло, В. Л., д-ръ-мед. ... 395
Гинтылло, С. Л., врачъ. ... 395
Главацкій, Б. Я. ... 520
Глаголевъ, П. Н. ... 868
Глагольевъ, подполк. ... 416
Глезенапъ, С. П. ... 774
Глазовъ, В. Г., ген.-лейт. ... 13
Глинскій, полк. ... 902
Глинскій, С. А., кап. ... 376
Говоровъ, Н. Ѳ., подпор. ... 456
Голиковъ, кап. 1-го р. ... 599
Голицынъ, В. М., кн. ... 984
Головинъ, Ѳ. А. ... 984
Голубевъ, Г. ... 199
Голубевъ, И. Я. ... 769
Голубовъ, П. М., подпор. ... 316
Гольдринъ, Л. Ф., прап. ... 316
Гольцманъ, К. М. ... 918
Гомаль 2-й, А. О., подпор. ... 756
Гомзяковъ, Н. И., кап. ... 280
Городецкій, Б. Г., шт.-кап. ... 456
Горянскій, С. И., кап. ... 316
Грановскій, Т. Н. ... 833
Грендаль, Д. I., подполк. ... 456
Грецкій, В. И., шт.-кап. ... 496
Григоренко, А. П., кап. ... 902
Григорковъ, К. К., лейт. ... 599
Григорьевъ, Д. Ф., подпор. ... 656
Григорьевъ, И. Ф., пор. ... 902
Грикуровъ, И. Г., подпор. 656
Гриппенбергъ, О. К., ген.-отъ-инф. ... 598
Гудковъ, Н. Н., подпор. ... 456
Гудковъ I, С. Н., пор. ... 456
Гулевичъ. М. В., полк. ... 316
Гулидъ, И. М., подпор. ... 356
Густавъ, принцъ ... 490
Гучковъ, А. И. ... 319, 984
Гучковъ, Н. И. ... 949
Давыдовъ. А. А., пор. ... 92
Давыдовъ, К. К., шт.-кап. ... 456
Давыдовъ, Н. А., подпор. ... 216
Давыдовъ, Н. В. ... 984
Даль, подполк. ... 416
Даниленко, Н. Л., кап. ... 376
Даниловскій I, подпор. ... 456
Данкѣевъ, В. А, кап. ... 472
Дебоа, В. А., кап. ... 472
Де-Виттъ, Ѳ. А., подпор. ... 756
Дедюлинъ, В. А., ген.-м. ... 79
Деконскій, Н. П., кап. ... 520
Дешинъ, В. В., шт.-кап. ... 967
Джемалудинъ-Мусалаевъ, хорунж. ... 299
Димитращенко, з.-пр. ... 852
Діаконовъ, Н. Д., подпор. ... 967
Длусскій, К. К., кап. ... 299
Дмитріевъ-Мамоновъ, Н. А., подпор. ... 656
Добржанскій, К., ген.-л. ... 299
Добровольскій, Л. А., пор. ... 656
Добровъ, М. А., пор. ... 216
Долгоруковъ, П. Д., кн. ... 984
Домбровскій, С. З., кап. ... 236
Дорожинскій. I. Ф., пор. ... 356
Дохтуровъ, Д. П., ген.-кав. ... 239
Драгомировъ, М. И., г.-ад. 872
Дранкина, А. Н. ... 94
Друсейко-Ружевичъ, В. А., подпор. ... 520
Дубасовъ, Ф. Д., адм. ... 176
Дубовъ, А. А., нор. ... 98
Дубровская, Е. В. ... 94
Дубровскій, К. В., подпор. ... 92
Дурново, Д. П., подпор. ... 299
Дурново, П. П., ген.-инф. ... 600
Дурново, П. П., кап. 2-го р. ... 578
Душенко, М. С., шт.-кап. ... 19
Душкевичъ, А. А., полк. ... 216
Дѣюковскій, Е. П., кап. ... 902
Евдокимовъ, П. Г., полк. ... 967
Егоровъ, О. П., подпор. ... 395
Егоровъ, Ѳ. Е., пор. ... 216
Егорьевъ, кап. 1-го р. ... 420
Езединовъ, П. В., подпор. ... 356
Емельяновъ, А., подполк. ... 236
Ерихайловъ, И. И., кап. ... 496
Ерлыковъ, А. Ф., подпор. ... 316
Ермаковскій, С. Г., шт.-кап. ... 395
Ермаковскій, С. Н., пор. ... 756
Ермолаевъ, И. Г., кап. ... 395
Ермоловъ, А. С. ... 13
Ерофѣевъ, Г. К., поруч. ... 472
Есауловъ, А. И., шт.-кап. ... 756
Ефимовъ, М. В., пор. ... 92
Жабоклицкій, К.Э., подпор. ... 967
Жеденевъ, С. Б., прап. ... 216
Жулева, Е. Н. ... 635
Забавскій, Е. Н., подпор. ... 496
Занчевскій, И., проф. ... 871
Засядко, В. Ф., шт.-кап. ... 216
Заушкевичъ, С. А. ... 599
Зборовскій, А. А., подпор. ... 756
Здоревскій, С. И., пор. ... 19
Зельгеймъ. Л. Н., лейт. ... 236
Знаменскій, В. И., шт.-кап. ... 356
Зуевъ, Н. ... 671
Зульфугаръ-Мирза-Алегберъ-Оглы Багирбековъ ... 496
Зуттнеръ, Б. ... 983
Ивановъ, А. А., кап. ... 216
Ивановъ, А. П., пор. ... 395
Ивановъ, Б. М., шт.-кап. ... 496
Ивановъ, В. А. ... 98
Ивановъ, В. А., подпор. ... 967
Ивановъ 8-й, кап. 2-го р. ... 416
Ивановъ, И. Е., шт.-кап. ... 395
Ивановъ, И. И., шт.-кап. ... 356
Ивановъ, Л. А., прап. ... 316
Ивановъ 3-й, кап. 2-го р. ... 578
Иванченко, С. В., подпор. ... 756
Ивахненко, А. П., подпор. ... 92
Игнатьевъ, А. И., гр. ... 769
Игнаціусъ, кап. 1-го р. ... 420
Икскуль-фонъ-Гильденбандъ, Ю. А. ... 13, 769
Ильинъ, Г. А., пор. ... 967
Ильинъ, К. И., пор. ... 756
Ильинъ, Н. Н., шт.-кап. ... 92
Іодко, Э. С., пор. ... 376
Іонинъ, Н. Н., пор. ... 395
Каблуковъ, Н. А. ... 984
Казбекъ, Г. Н., ген.-лейт. ... 239
Казьяновъ, А. Е., пор. ... 316
Калантаровъ, Н., подпор. ... 656
Калитскій, А. П., шт.-кап. ... 416
Калнинъ, И. Я., шт.-кап. ... 756
Каменскій 2-й, Л. В., пор. ... 472
Каменскій, Л. В., пор. ... 299
Камперіо, лейт. ... 179
Канкринъ, К. И., вольноопр. ... 316
Канчуевъ, А. Е., подпор. ... 316
Капаневичъ, В. В., кап. ... 216
Капелинъ, П. И., подпор. ... 356
Карликова, С. И. ... 597
Карликовъ, М. А., шт.-кап. ... 597
Карловичъ, I. А., кап. ... 472
Карповъ, шт.-кап. ... 92
Карскій, Е. Ѳ. ... 778
Кархъ, Я. К., шт.-кап ... 656
Катагощінъ, Г. М. ... 852
Кахановъ, С. В., ген.-кав. ... 519
Качаловъ. А. А., шт.-кап. ... 756
Качелинъ, П., 11-л. герой ... 91
Кертъ, П. А., подпор. ... 216
Кимъ, сеульск. полицейм. ... 190
Киндяковъ, С. Л., в.-опр. ... 967
Киновичъ, П, Е., пор. ... 19
Кириловъ, А. А., прап. ... 92
Клевцовъ, А. В., шт.-кап. ... 216
Климанскій, А. В., подпор. ... 472
Книримъ, А. А. ... 20
Кобеко, Д. Ѳ. ... 120
Ковалевскій, К. И., з.-прап. ... 19
Коверскій, Э. А., ген.-лейт. ... 499
Кожуховскій, Ф. А., шт.-к. ... 19
Козелло, Н. А., кап. ... 19
Козловъ, Ю, подпор. ... 216
Коковцовъ. В. Н. ... 13
Кокошкинъ, Ѳ. Ѳ. ... 984
Коломейцевъ, кап. 2-го р. ... 579
Колюбакинъ, А. А., подъес. ... 99
Колюбакинъ, А. М., ген.-м. ... 719
Кольцовъ, В. Е., подпор. ... 656
Комиссаровъ, М. Г. ... 984
Кондратенко, Н. Д. ... 798
Кондратенко, Р. И. ... 36, 798
Кондратовичъ, Д. И., кап. ... 92
Кондратьевъ, С. В., пор. ... 316
Кондрацкій, К. И., полк. ... 656
Кони, А. Ф. ... 749
Кончіеловъ, Л. Д., пор. ... 216
Коньковъ, Н. Я., подъес. ... 299
Копытко, Е. П., пор. ... 395
Коркуновъ, Н. М., ... 20
Короткихъ, подпор. ... 416
Косминъ, Л. В., кап. ... 19
Косовичъ, П. С. ... 832
Костыцинъ, Т. Д., кап. ... 656
Косяковъ, В. Я. ... 832
Котельниковъ, подпор. ... 656
Кохъ, Р. ... 983
Красновидовъ, подпор. ... 216
Красовскій, М. В. ... 983
Краузъ, Б. А., ротм. ... 756
Крюковскій, В. И., подпор. ... 92
Крыловъ, К. Н., пор. ... 376
Кудрявцевъ, В. А., шт.-кап. ... 902
Кузнецовъ, П. И., свящ. ... 852
Кузьминскій, Л. А., прап. ... 395
Кузьминъ-Караваевъ, В. Д. ... 984
Кузьминъ-Караваевъ, Д. ... 238
Кукульскій, П. А., кап. ... 19
Кульневъ, В., пор. ... 356
Кумпанъ, ефрейторъ ... 198
Курловъ, М. ... 832
Кутлеръ, Н. Н. ... 918
Кухто, П. Н., прап. ... 756
Кучеровъ, В. М., сотн. ... 520
Кучукъ, К. И., подполк. ... 876
Лавровъ, М. И., лейт. ... 59
Лавровъ 3-й, П. О., шт.-кап. ... 416
Лагоріо, А. Е. ... 832
Лагоріо, Л. Ф. ... 999
Ламздорфъ, В. Н., гр. ... 13
Ланшаковъ, Я. Г., хорунж. ... 92
Лапинскій, Н. Г., пор. ... 902
Ларіоновъ, А. П., подполк. ... 92
Левицкій, В. В., пор. ... 236
Ленаръ, Ф. ... 983
Лена, пор. ... 416
Леонтьевъ, Н. А., хорунж. ... 216
Лепко, И. И., кап. ... 656
Лессаръ, П. М. ... 340
Лешъ, полк. ... 277
Лешъ, ген.-маіоръ ... 913
Линевичъ, Н. П., ген.-инф. ... 217
Лизель, кап. ... 416
Лисевицкій, М. К., подъес. ... 937
Лисевичъ, М. М., подполк. ... 236
Лихачевъ, В. В., подпор. ... 756
Лобко, П. Л., ген.-отъ-инф. ... 13
Лоди, А. П., шт.-кап. ... 299
Лопухинъ, В. М., подполк. ... 416
Лосевъ, И. Н., хорунж. ... 756
Лохвицкая-Жиберъ, М. А. ... 771
Луженскій, Г. М., подпор. ... 376
Лускино, А. М., подпор. ... 299
Лызловъ, А. М., пор. ... 70
Лыкошинъ, Г. А., пор. ... 756
Лѣсненко, А. С., кап. ... 356
Макаевъ, И. Р., подполк. ... 520
Македоновъ, В. И., подпор. ... 356
Максаревъ, Е. С., пор. ... 395
Максимовичъ, К. К., ген.-ад. ... 180
Максимовъ, Н. А., лейт. ... 902
Максимовъ, Н. А., подпор. 656
Малашкинъ, Н. Д. ... 240
Мануйловъ, А. А., проф. ... 871
Мануковъ, В. А., подпор. ... 520
Манухинъ, С. С. ... 100
Маргарита, принц. ... 490
Марковскій, С. К., кап. ... 316
Марковъ, Е. М. ... 968
Марковъ, П. М., поруч. ... 456
Марксъ, А. Ф. ... 821
Мартенсъ, Ѳ. Ѳ ... 580
Масленниковъ, В. А., пор. ... 92
Массукаповъ, Г. И., шт.-к. ... 92
Матвѣевъ, С., Ф., подпор. ... 967
Маторинъ, В. В., прап. ... 19
Мау, Н. И., ген.-лейт. ... 395
Мачабели, И. И., полк. ... 70
Медемъ, Г. П., ген.-маіоръ ... 600
Медемъ-фонъ, А. К., подп. ... 656
Мельниковъ, В. И., подпор. ... 656
Менделѣевъ, Д. И. ... 736
Менцель, А. ... 168
Менькинъ, П. И., вольноопр. ... 92
Меранцевъ, А., пор. ... 520
Мерчуговъ, С. П., кап. ... 356
Миглевскій, А. М., кап. ... 376
Миклашевскій, А. П., подп. ... 656
Миклуха, В. Н., кап. 1-го р. ... 577
Мистраль, Ф., поэтъ ... 20
Мирбахъ, И. Р., подполк. ... 236
Михаилъ Александр., в. кн. ... 13
Михаилъ Николаев., в. кн. ... 13
О. Михаилъ, свящ. ... 137
Михайловскій, А. П., кап. ... 472
Михайловъ, В. Ф., подпор. ... 316
Михайловъ, В. Я., пор. ... 520
Михайловъ, Л. М., шт.-кап. ... 356
Михайловъ, Л. М., шт.-кап. ... 472
Михайловъ, Н. П., кап. ... 376
Михаловскій, Д. Л. ... 180
Михеевъ, пор. ... 416
Михневъ, М. М., шт.-кап. ... 216
Михѣевъ, Г. Е., пор. ... 472
Мицелескулъ, И. А., кап. ... 299
Мищенко, П. И., ген. ... 373, 518
Модъ-Шарлотта-Мари-Викторія ... 903
Молоховецъ, К.Ф., подполк. ... 416
Мордовцевъ, Д. Л. ... 500
Музафферъ-Эддинъ ... 720
Мумъ, И. К., подпор. ... 376
Муравьевъ, Н. В. ... 13
Муратовъ, пор. ... 416
Мурманъ, полк. ... 70
Муромцевъ, С. А. ... 984
Мухинъ, В. Д., кап. ... 967
Мяздриковъ, А. П., прап. ... 299
Мюратъ, Н., сотн. ... 299
Нагурскій. Ф. В., подполк. ... 316
Назаревскій, Л. В., шт.-кап. ... 356
Назаровъ, подпор. ... 99
Наркевичъ, П. М., ... 395
Науменко, Е. Н., полк. ... 416
Небогатовъ, Н. И., к.-адм. ... 120
Невскій, Л. А., подпор. ... 299
Некрасовъ, М. М., подъес. ... 99
Немировскій, А. О. ... 984
Немѣшаевъ, К. С. ... 903
Нестеревъ, Н. З., подполк. ... 472
Нечай, Р. Я., подпор. ... 236
Низяевъ, П. Е., подпор. ... 356
Николай Николаев., в. кн. ... 598
Никоновъ. К. П., вице-адм. ... 519
Новиковъ, Ѳ. А., кап. ... 456
Новицкій, А. С., подпор. ... 656
Новицкій, I. I. ... 380
Новокрещеновъ, шт.-кап. ... 316
Ножинъ, Н., шт.-кап. ... 656
Нольде, Э. Ю., баронъ ... 13, 769
Оболенскій. А. Д., кн. ... 769, 903
Обухъ, В. I., пор. ... 376
Озеровъ, Н. Н., шт.-кап. ... 356
Олешкевичъ, Л. И., кап. ... 376
Орловъ, А. И., шт.-кап. ... 376
Орѣховъ, В. Д., кап. ... 92
Осиповъ, Ѳ. И., кап. ... 902
Остроградскій, В. М., ген.-л. ... 598
Ошмаринъ, Н. П., прап. ... 496
Павловъ. И. М., пор. ... 395
Павловъ, И. П., проф. ... 20
Палицынъ, Ѳ. Ѳ., ген.-лейт. ... 540
Пальчевскій. кап. ... 416
Панчишко, И. А., подпор. ... 967
Пассацкій. В. В., кап. ... 216
Парскій, П. П., подпор. ... 456
Пахомовъ, пор. ... 416
Пекута, А. Е., подпор. ... 520
Пентко, Б. Ю., подполк. ... 98
Пеньковскій, Ю. К., пор. ... 216
Пепиновъ, М. О., подпор. ... 656
Петерсонъ, А. М., шт.-кап. ... 967
Петровъ, Б. В., подпор. ... 92
Петровъ, В. М., пор. ... 756
Петровъ, Н. М., пор. ... 356
Петряевскій. К. М., подпор. ... 496
Пикусъ, Н. Г., шт.-кап. ... 395
Писаревскій, С. П., к.-адм. ... 945
Писаревъ, М. И. ... 868
Плехановъ, Н. Е., пор. ... 92
Побыванецъ, П. П., полк. ... 656
Побѣдоносцевъ, К. П. ... 13
Поворзакъ, О. Ѳ., пор. ... 316
Подвысоцкій., В. В. ... 718
Подгурскій, М. С., кап. ... 376
Покотиловъ, Д. Д. ... 378, 580
Ползиновъ, П. Д., шт.-кап. ... 92
Половцовъ, А. А. ... 769
Положенцевъ, С. Г., пор. ... 316
Полторацкій, А.В., подполк. ... 19
Пономаревъ, Н. О., пор. ... 967
Поповъ, В., подпор. ... 395
Поповъ, И. И. ... 984
Поповъ, К. Ф., кап. ... 19
Поповъ. М. Г., подпор. ... 756
Попсуевъ-Ивановъ, подпор. ... 356
Порохня, А. Ѳ., пор. ... 376
Потаповъ, Г. Ф., подпор. ... 216
Потырко, И. В., кап. ... 92
Похвисневъ, Д. Б., кап. 2 р. ... 967
Протасовъ-Бахметевъ, Н. А., гр. ... 13
Предтеченскій, шт.-кап. ... 396
Приходко, П. К., подпор. ... 656
Прозоркевичъ, В. В., пор. ... 92
Протасовичъ, А. А., пор. ... 496
Прудентовъ, П. М. ... 852
Рагоза, Е. Ф., шт.-кап. ... 236
Разнатовскій, В. В., ген.-м. ... 416
Рамзай, В., химикъ ... 20
Рашевскій, С. А., инж.-пол. ... 59
Ревуцкій, М. Л., шт.-кап. ... 520
Редигеръ, А. Ф., ген.-лейт. ... 518
Рейнботъ, П. Р., пор. ... 416
Рейнботъ, Р. Р., подполк. ... 299
Рейнгартъ, Л. В. ... 779
Реклю, Э. ... 555
Рихтеръ, Н. Ѳ. ... 984
Рихтеръ, О. Б ... 769
Рихтеръ, П. В., шт.-кап. ... 496
Ржевскій, шт.-кап. ... 316
Де-Роберти, Я. В. ... 984
Родкевичъ, А. П., пор. ... 967
Родкевичъ, Д. П., пор. ... 967
Рожественскій, адм. ... 478
Рожественскій, О. Н., свящ. ... 520
Розенъ, бар. ... 657, 658
Романовъ, В. Д., кап. ... 19
Романовъ, кап. ... 756
Ромашко, Л. К., шт.-кап. ... 472
Рославлевъ, С. М., лейт. ... 756
Рузингъ, А. П., прап. ... 520
Русинъ, А. И., кап. 2-го р. ... 580
Рущевскій, Л. Е., кап. ... 902
Рыбниковъ, Н. К., шт.-к. ... 967
Рэлей, физикъ ... 20
Саблинъ, Ѳ. П., кап. ... 92
Савицкій, В. А., шт.-кап. ... 19
Савицкій, В., ген.-м. ... 198
Савицкій, Е., пор. ... 198
Савицкій, заур.-прап. ... 198
Савицкій, М. I., кап. ... 19
Савичъ, П. А., кап. ... 216
Саквареяидзе, Л.М., подпор. ... 496
Салтыковъ-Щедринъ, М. Е. ... 847
Сальковъ, Ѳ. П., подполк. ... 216
Сальниковъ, Д. Н., подпор. ... 520
Самаряновъ, М. Н., подпор. ... 456
Самедъ-Бекъ-Садыкъ-Бекъ-Мехмандаровъ ... 70
Самойловъ, В. К., полк. ... 580
Самокишъ, Н. С. ... 170
Самохваловъ, В. Н., пор. ... 967
Сатурновъ, Л. Н., шт.-кап. ... 456
Сафаревичъ, С., пр. ... 967
Сахаровъ, А. Л., шт.-ротм. ... 395
Сахаровъ, В. В., ген.-ад. ... 13, 952
Сацевичъ, Е. П., подпор. ... 472
Свенцицкій, пор. ... 395
Свистуновъ, доброволецъ ... 198
Свистуновъ, кап. ... 198
Святополкъ-Мирскій, П. Д. ... 13
Семеновъ, А. Б., подпор. ... 456
Семеновъ, П. П. ... 616
Семкинъ, С. Е., подпор. ... 472
Сенкевичъ, Г. ... 983
Сервантесъ, М. ... 349
Сервирогъ, В. А., подпор. ... 316
Сергій Мнхаилов., в. кн. ... 598
Сергій Александров., в. кн. ... 117
Сивальневъ, Н., унт.-оф. ... 295
Сиденснеръ, В. А., лейт. ... 236
Синицынъ, А. Г., кап. ... 299
Синкевичъ, Е. К., пор. ... 236
Сиробоярскій, А. Н., пор. ... 395
Скалонъ, Г. А., ген.-адм. ... 757
Скворцовъ, В. М., поруч. ... 472
Скипетровъ, Л. Н., подпор. ... 967
Скородѣевъ, А. К., пор. ... 316
Слезовъ, И. ... 852
Слонецкій, С. П., кап. ... 472
Смирновъ, А. И., лейт. ... 236
Смирновъ, д-ръ ... 599
Смирновъ, П. Н., подпор. ... 520
Смирнскій. А. А., подпор. ... 967
Смоленскій, В. А., подъес. ... 416
Соболевскій, С. Э., кап. ... 456
Соймоновъ, В., мичм. ... 236
Соловьевъ, Е. А. ... 740
Сольскій, Д. М., гр. ... 13, 736, 769
Соколовъ, Д. Н., шт.-кап. ... 656
Софроновъ, М. Г., подпор. ... 299
Спаровскій, В. А., пор. ... 98
Стаховичъ, М. А. ... 984
Степановъ 2-й, кап. 2-го р. ... 578
Степановъ, Н. М., кап. ... 496
Стессель, А. М., ген.-ад. ... 177
Стессель, В. А. ... 199
Страдомскій, Н. Г., ш.-к. ... 356
Стрижковъ, Н. О., прап. ... 19
Струве, О. В. ... 339
Струзеръ, М., прап. ... 299
Студеневскій, Н. И., пор. ... 216
Стычинскій, П. Б., пор. ... 496
Субботичъ, Д. И., ген.-л. ... 968
Суворовъ, В. И., кап. ... 967
Судаковъ, В. Ф., протоіер. ... 379
Судаковъ, Н. А., подпор. ... 496
Сырцовъ, А. А., шт.-кап. ... 416
Сѣченовъ, И. М. ... 999
Табуринъ, В. А. ... 277, 750
Таганцевъ, Н. С. ... 360, 769
Таманьо, Ф. ... 739
Таренецкій, А. И. ... 919
Тарновскій, С. В., шт.-кап. ... 19
Таубе, Н. В., братъ мил. ... 316
Тереховъ, П. П., подпор. ... 456
Терпигоревъ, С. Н. ... 619
Тетрино-Палищукъ, В. С. ... 456
Тимирязевъ. В. И. ... 603
Тихоновъ, Ѳ. И., поруч. ... 456
Толстой, И. И., гр. ... 903
Товстолѣсъ. Н. И., пор. ... 496
Того, яп. адм. ... 478
Томме, В. Э., подпор. ... 456
Треповъ, Д. Ѳ., ген.-м. ... 79, 769
Трофименко, Д. В., кап. ... 456
Трофимовъ, В. Т., подпор. ... 656
Троцкій, В. В., подпор. ... 19
Троцкій-Сенютовичъ, В. А. ... 395
Трубецкой, П. Н., кн. ... 984
Трубецкой, С. Н., кн. ... 778
Трубинъ, В. И., подпор. ... 902
Трудовъ, К. С, кап. ... 376
Удовиченко, С. А., подпор. ... 967
Успенскій, И. П., кап. 1-го р. ... 416
Фазулла-Мирза-Каджаръ, подъес. ... 356
Фаусекъ, В. А. ... 832
Федоренко, Н. А., сотн. ... 299
Федоровъ, В. А., кап. ... 98
Федченко, Д. Д., подполк. ... 236
Ферзенъ, бар., кап. 2-го р. ... 420
Филоновъ, С. Ѳ., шт.-кап. ... 376
Философовъ, Д. А. ... 903
Фитингофъ, кап. 1-го р. ... 519
Флейшеръ, Б. А., мичм. ... 416
Фомичевъ, М. И., пор. ... 376
Францъ, кап. ... 416
Фредериксъ, В. Б., бар. ... 13
Фрейгангъ, А. А., корн. ... 356
Фридрихъ Великій ... 164
Фришъ, Э. В. ... 13, 769
Хилковъ, М. И., кн. ... 13
Ходулинъ, Н. К., подпор. ... 967
Хохольковъ, Н. Н., подпор. ... 456
Хрещатицкій, Р., ген.-кав. ... 238
Царанъ, рядовой ... 198
Церпицкій, К. В., ген.-лейт. ... 919
Цецилія, принц. ... 460
Цуревскій, В. А., подпор. ... 299
Цышевскій, О. О., вольн. ... 19
Чагинъ, кап. 1-го р. ... 420
Чаплинъ, Е. Н. ... 736
Чарторижскій, Б. Ф., пор. 99
Червинскій, В. Я., сотн. ... 496
Чередѣевъ, В. А., кап. ... 356
Черепановъ, К. В., ш.-к. ... 216
Черный, И. В., подпор. ... 756
Черткова, Л. С. ... 852
Чесскій, П. Ф., прап. ... 496
Чикоидзе, Г. З., пор. ... 656
Чихачевъ, Н. М. ... 13, 769
Чорба, М. Т., подпор. ... 967
Чхеидзе, кн., полк. ... 98
Шамовъ, А. С., кап. 2-го р. ... 578
Шанявскій, А. Л., ген. ... 851
Шатковскій, А. В., кап. ... 395
Шахтъ, П. А., прап. ... 356
Шахъ-Назаровъ, Д. А. ... 99
Шаюкъ, Е. Г., кап. ... 496
Шевичъ, А. Д., подпор. ... 19
Шелковниковъ, П., шт.-к. ... 456
Шепетилло, кап. ... 902
Шереметовъ, А. В., полк. ... 98
Шершовъ, С. И., шт.-кап. ... 496
Шестаковскій, П., подпор. ... 395
Шилейко, А., ген.-м. ... 395
Шиллеръ ... 329
Шиманскій. В. А., пор. ... 356
Шиповъ, Д. Н. ... 984
Шиповъ, И. П. ... 903
Шклютковскій, Е. П., пор. ... 299
Шмидтъ, лейт. ... 946
Шпаковскій, А. А., подпор. ... 92
Штубендорфъ, В. Э., полк. ... 395
Шуваловъ, П. П., гр. ... 559
Шульцъ, И. А., кап. ... 316
Щепетовъ, А. А., подпор. ... 299
Щерба, Ѳ. А., кап. ... 216
Щукинъ, Н. Л. ... 779
Щуровъ, А. Н., кап. ... 92
Эвенбахъ, С. А., кап. ... 756
Эдельфельтъ, А. ... 718
Эйзенштейнъ, Д. О. ... 299
Эйлеръ, А. П. подпор. ... 316
Эльдаровъ, М. А., сотн. ... 299
Эредіа, X. М. ... 814
Эрнстъ, Л. К. ... 536
Эчегарай, X. ... 20
Юзефовичъ, А., подпор. ... 456
Юнгъ, Н. В., кан. І-го р. ... 498
Юрецкій, А. К. ... 395
Языковъ, А. К., шт.-кап. ... 496
Якимовичъ, И. П., шт.-кап. ... 19
Яковлевъ-Нечай, Е., пор. ... 98
Яровъ, В. Ф., подпор. ... 496
Ярошевскій, Д. X., пор. ... 216
Яунытъ, А. И., шт.-кап. ... 456
Яхонтовъ, Г. К., подпор. ... 316


<- предыдущая страница следующая ->


Copyright MyCorp © 2019
Конструктор сайтов - uCoz